Indywidualna wycena online
Wycena

Cofnięcie uprawnień kierowcy zawodowego

2023-02-19

Cofnięcie uprawnień kierowcy zawodowego

W kwietniu zeszłego roku w życie weszły nowe przepisy, dotyczące uzyskiwania oraz utraty uprawnień kierowcy zawodowego. Zaktualizowany zostanie cały proces pozyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej. W jakich sytuacjach będzie można je utracić? Na to pytanie odpowiemy w poniższym poście.

Ustawa z kwietnia 2022

Już 6 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowa wersja ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zostały w niej określone powody, przez które kierowca będzie mógł stracić uprawnienia zawodowe. W jakich sytuacjach to następuje?

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Osobą uprawnioną do cofnięcia kwalifikacji zawodowej będzie wojewoda. Będzie on mógł odebrać kierowcy uprawnienia, kiedy stwierdzi wydanie ich na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego kierowców:

  • przeprowadzonego w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,

  • przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.

Gdy wojewoda zdecyduje się na cofnięcie uprawnień kierowcy, przekaże taką informację do CEPiK.

Dlaczego zostaje wprowadzona taka zmiana w przepisach? Jest to spowodowane głównie potrzebą walki z ośrodkami, które wydają świadectwa na podstawie kursów, które nigdy nie dochodziły do skutku, lub były realizowane w zbyt małym wymiarze. Nowe regulacje mają pomóc ograniczyć istnienie nieuczciwej konkurencji w zakresie organizacji kursów.